گزارش پروژه‌ها

پارس‌تابلو احداث ایستگاه پنجم خط 2 مترو تبریز را آغاز کرد

پارس‌تابلو احداث ایستگاه پنجم خط 2 مترو تبریز را آغاز کرد

اتمام عملیات‌ فونداسیون پایه تجهیزات، ترانس‌های قدرت، بکفیل و کمپکت پست برق شهرک صنعتی قرچک

اتمام عملیات‌ فونداسیون پایه تجهیزات، ترانس‌های قدرت، بکفیل و کمپکت پست برق شهرک صنعتی قرچک