پروژه‌های انتقال نیرو

برخی از پروژه‌های شاخص پارس‌تابلو در حوزه انتقال نیرو:

خط 400 کیلوولت ایران - ارمنستان

خط انتقال 400 کیلوولت ایران - ارمنستان

پست 400 کیلوولت ایران - ارمنستان

خط انتقال 220 کیلوولت دادو-خوزدار

خطوط انتقال 500 و 220 کیلوولت شکار پور پاکستان

توسعه پست 220/33 کیلوولت نیروگاه آبی Mtera

پست 400/63 کیلوولت الیگودرز

توسعه پست 230/20 کیلوولت بیدبلند

خط انتقال 220 کیلوولت پل هاشمی