پروژه‌های نفت و گاز

برخی از پروژه‌های شاخص پارس‌تابلو در حوزه نفت و گاز:

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز و خط فیدینگ گاز کارخانه فولاد

احداث خط لوله انتقال گاز واحد تامین آب و تصفیه خانه کارخانه فولاد

پروژه گسترش محوطه مخازن موانزا